Wedstrijdreglement – Pasen in A12 Shopping

Artikel 1: omschrijving van de wedstrijd

De naamloze vennootschap Quest For Property, met maatschappelijke zetel in de Pannenhuisstraat 20 bus 24/4 te 1020 Brussel, met ondernemingsnummer 0478.827.236, organiseert een wedstrijd voor de bezoekers van haar eigendom A12 Shopping, Boomsesteenweg 37 te 2627 Schelle.

 Quest For Property zal toezien op het verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk. 

Artikel 2: tijdsschema

De wedstrijd loopt van zaterdag 11 maart 2023 tot en met zaterdag 8 april 2023 om 13u00. De bekendmaking van de winnaars volgt zaterdag 8 april 2023 vanaf 14u00. 

Quest For Property behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, in te korten of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot enige redengeving of verbintenis. 

Artikel 3: deelname 

Alle natuurlijke personen met een verblijfplaats in België mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van Quest For Property, de handelaars en medewerkers van de handelaars in A12 Shopping en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en personen die op hetzelfde adres verblijven als die personen. 

Minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd als zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de toestemming. Quest For Property heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van die toestemming op te vragen. 

Elke bezoeker kan slechts één keer deelnemen. Als er toch meerdere antwoorden per e-mailadres ingestuurd worden, dan wordt enkel met het eerst ingezonden antwoord rekening gehouden voor het toekennen van de prijzen. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. 

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de website van A12 Shopping: www.a12shopping.be/wedstrijd. Inzendingen per post, per e-mail enz. worden niet aanvaard. 

Quest For Property is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet-voorziene geschillen worden behandeld door de jury van de wedstrijd, van wie de uitspraak bindend is. De jury is samengesteld uit personeelsleden van Quest For Property en partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

Artikel 4: persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer persoonsgegevens door aan de organisator, Quest For Property. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de deelnemer aan Quest For Property de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor onder meer volgende doelstellingen: deelnemers op de hoogte houden van het verloop van de wedstrijd en identificatie van de winnaars.

Quest For Property verwerkt de gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten voornaam, naam en e-mailadres van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

De deelnemer kan zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden en/of zijn toestemming intrekken via mail (hello@a12shopping.be) of per brief (Quest For Property, Pannenhuisstraat 20 bus 24/4, 1020 Brussel).

Iedere deelnemer beschikt daarnaast over een recht op inzage, een recht op correctie en een recht op gegevenswissing. Deze rechten kunnen worden ingewilligd op eenvoudig schriftelijk verzoek (via mail of per brief).

De deelnemer die de gedeeltelijke of integrale verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de deelnemerslijst kan worden opgenomen. 

Enkel indien de deelnemers zijn uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal Quest For Property gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. 

Artikel 5: wedstrijdverloop 

Vanaf zaterdag 11 maart 2023 tot en met zaterdag 8 april 2023 staat in een openbare ruimte van A12 Shopping, Boomsesteenweg 37 te 2627 Schelle, een presentatiebox die een hoeveelheid chocolade paaseieren van Leonidas tentoonstelt. Het is aan de deelnemers van de wedstrijd om te raden hoeveel de verzamelde chocolade paaseieren samen wegen (uitgedrukt in kg – twee cijfers na de komma).  

Antwoorden worden ingediend via de website van A12 Shopping: www.a12shopping.be/wedstrijd. Inzendingen per post, per e-mail enz. worden niet aanvaard. 

De wedstrijd bestaat uit 2 vragen: 

De wedstrijdvraag: 

Hoeveel bedraagt het exacte gewicht (in kg – twee cijfers na de komma) van de paaseitjes in de presentatiebox in A12 Shopping? 

De schiftingsvraag:

Hoeveel paaseitjes hebben wij in de presentatiebox verzameld (in aantallen)? 

Voor een geldige deelname moeten alle stappen uit de wedstrijdopgave vervuld zijn. Indien er voor de wedstrijdvraag geen cijfers na de komma ingediend worden, beschouwt de jury de indiening na de komma als 0. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. 

Artikel 6: aanduiding van de winnaar 

Zaterdag 8 april 2023 om 14u maakt gerechtsdeurwaarder D. Courboin in A12 Shopping het totale gewicht en het aantal chocolade paaseieren bekend. De 5 deelnemers wiens antwoorden het totale gewicht het dichtst benaderen, winnen een paaspakket van Leonidas (ter waarde van 40 euro). 

In geval van ex aequo wordt de persoon wiens antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord op die vraag het dichtst benadert, als winnaar aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd. 

De bekendmaking van het totale gewicht en het aantal chocolade paaseieren kan zaterdag 8 april 2023 om 14u live bijgewoond worden in A12 Shopping.  

De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld. De prijs dient binnen de 10 dagen na afloop van de wedstrijd opgehaald te worden bij Leonidas in A12 Shopping, Boomsesteenweg 37 te 2627 Schelle. De prijs kan enkel afgehaald worden bij voorlegging van de bevestigingsmail en in geval van minderjarigen vergezeld van minstens één ouder of voogd.    

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd en hij dat niet nakomt, verliest hij het recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van Quest For Property. Quest For Property behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar. 

Artikel 7: prijs 

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is een paaspakket van Leonidas, ter waarde van 40 euro. 

Quest For Property of Leonidas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijzen. 

De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld, noch uitbreidbaar, noch aanpasbaar en mogen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De prijzen worden niet vervangen ingeval van verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum. 

Artikel 8: fraude en misbruik 

Quest For Property houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.  

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

Quest For Property behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten als hij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. Quest For Property kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.  

Quest For Property kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op de website www.a12shopping.be indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. 

Het huidige wedstrijdreglement kan gratis gedownload worden via de website www.a12shopping.be. 

Artikel 9: aansprakelijkheid 

Quest For Property, of elke andere tussenkomende natuurlijke of rechtspersoon, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden.

Quest For Property behoudt zich het recht voor deze wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Quest For Property kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Quest For Property kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit Quest For Property onder andere haar aansprakelijkheid uit voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben en voor druk-, spel-, of andere fouten. 

Artikel 10: contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via hello@a12shopping.be 

Artikel 11: geldigheid 

De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige wedstrijdreglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

De titels van de artikels van dit wedstrijdreglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het wedstrijdreglement te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules, zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit wedstrijdreglement.

Artikel 12: geschillenregeling

Quest For Property en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of een interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.  

Artikel 13: toepasselijk recht 

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.